הגדה חג האביב

Save 12%
filler

Price:
$15 $17

Description

Haggadah Shel Pesach Chag HaAviv

Includes: Pirush Magid Le'Adam by: Rav Berel Weisbord (Menahel Yeshivas Ner Yisroel Baltimore) & Pirush Nachalas Avos - a collection of Divrei Torah on the Haggadah from the Roshei Yeshivas Ner Yisroel: Rav Yaakov Yitzchak Halevi Ruderman, and Rav Shmuel Yaakov Weinberg.

Compiled By: Machon Avodas HaLevi (baltimore)

הגדה של פסח חג האביב עם פירוש מגיד לאדם פירוש וביאור מקיף על סדר ההגדה

מאת: מורינו הרב הגאון רבי אברהם דוב מרדכי ויסבורד שליט"א מנהל רוחני ישיבת נר ישראל

ונלוה אליו פירוש נחלת אבות ליקוט על ההגדה

מתורתם של שר התורה והיראה הגאון האדיר מורינו ורבינו רבי יעקב יצחק הלוי רודערמאן זצללה"ה מסד וראש ישיבת נר ישראל באלטימאר

וחתנו ממלא מקומו הגאון הגדול מורינו ורבינו רבי שמואל יעקב וינברג זצללה"ה ראש ישיבת נר ישראל

יו"ל ע"י: מכון עבודת לוי

שנת: תשפ"ב לפ"ק

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed