זרע שמשון עה"ת - ב"כ

Save 8%
filler

Price:
$28 $30.50

Description

Zera Shimshon

חלק ראשון: על כל סדר בראשית שמות ועל עניני חנוכה והגדה של פסח.

חלק שני: על כל סדר ויקרא במדבר דברים, שיר השירים, רות, קינות, מגילת אסתר, קהלת.

והוא דברים יקרים ונעימים, ודרושים ארוכים וקצרים, וביאור מאמרי חז"ל תמוהים ומיישב מדרשים פלאים, ומנופת צופים דרש סמוכים, ובפרד"ס התורה המה משולבים, ודבריו מדבש מתוקים, אשר אזן חקר וחבר גבר חכם בעוז האדם הגדול בענקים, ידיו רב לו בנגלה ובנסתר, אב בחכמה ובתורה, קדוש יאמר לו בכל מיני קדושות המקובל האלהי כבוד מורינו הרב רבי שמשון חיים זצוקלה"ה בן כבוד מורינו החכם רבי נחמן מיכאל נחמני זלה"ה אשר היה שמו נודע בשערים ומעייני חכמתו נפוצו חוצה כאשר הרביץ תורה והאיר והבריק זוהר חכמתו בעיר מודינא, ועוד הופיע וזרח אור תורתו בעיר פיסא וק"ק סיינא ובסוף בק"ק ריגייוו, והוא אשר חיבר ספר תולדות שמשון על מסכת אבות.

בתוך ההקדמה של מרן המחבר זי"ע מעתיר ומבקש בעשר לשונות של תפלה לעיין בספרו וללמוד בתוכו שהיות שלבבו הולך ובוכה על כי אין לו בנים שנלקח ממו בנו יחידו בכורו ע"ה ורוצה להשאיר אחריו ברכה וזכרון לשמו וגם נותן לו מתן שכרה בצדה וז"ל " לאכול בעוה"ז ולשבוע בעוה"ב ובעל הגמול ישלם בזכות זה שכר לגומלי חסד של אמת במותב תלתא בני חיי ומזוני טבי דבזכותא תליא וכו' ועיניכם תראנה בנים ובני בנים כשתילי זתים סביב לשולחנכם חכמים ונבונים ובתים מלאים מכל טוב" ואטו מילי זוטרתא היא הבטחתו של איש אלוקים

יו"ל במהודרה חדשה באותיות מרובעות ובתוספות מראי מקומות ע"י הרב נפתלי אלימלך וואגשאהל שליט"א רב דביהמ"ד אור לשמים אפטא שנת תשע"ה

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed