שומר אמונים השלם והמבואר

Save 10%
SKU: 210000035563
filler

Price:
$28.75 $32

Description

פר שׁוֹמֵר אֱמוּנִים תוכן החיבור ויסודו מיוסד לחזק הלבבות לאמונה, והשגחה פרטית, ולבטחון, וקבלת עול מלכות שמים, ולגאולה, ולשמחה, לחזק ידים רפות, והכל על פי יסודי ושרשי דברי רבותינו הקדושים הראשונים ואחרונים. ובסופו נלווה אליו קונטרס אהבת הבורא ושירי דביקות ושמחה. מאת כבוד קדושת מורנו ורבנר קדוש ישראל ותפארתו צדיק יסוד עולם מרן אהרן ראטה זצוקללה"ה בעל המחבר ספר שלחן הטהור, נועם הלבבות, טהרת הקודש, מבקש אמונה, מצוותיך שעשועי (נוסח שער מהדורת תשי"ט) יוצא לאור מחדש ברוב פאר והדר בהגהה מדוייקת, ובתוספת מקורות וציונים, ביאורים, תוכן הפרקים, ומפתח ערכים מפורטים על ידי מכון 'אדרת ואמונה' שנת תשפ"ב לפ"ק עיה"ק ירושלים תובב"א

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed